Ce document contient le Symbole des apôtres en langue luganda parlée en Ouganda et au Rwanda.

1 pages.

Le Symbole des apôtres en langue luganda

Nzikiriza Katonda Kitafe Omuinza webintu byona, Omutonzi wegulu Nensi; Ne Isa Masiya Omwanawe omu yeka Mukama wafe, Eyazalibwa omuwala atamanyi musaja Malyamu, eyali olubuto Olwomwoyo Omutukuvu. Nabonyabonyezebwa ku mirembe gya Pontio Pirato; Nakomererwa ku musalaba; Nafa; Nazikibwa; Naka Emagombe mu bafu; Olunaku olwokusatu nazukira mu bafu, Nagenda mu gulu; Atude ku mukono ogwadyo ogwa Katonda Kitafe Omuinza webintu byona; Naye alivayo okukomawo okusala omusango gwabalamu nabafu.

Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu; Nekanisa entukuvu Enkatolika; Nokusekimu okwabatukuvu; Nokusonyibwa ebibi; Nokuzukira kwomubiri; Nobulamu obutagwawo. Amina.