Ce document contient le Symbole des apôtres en langue ndébélé parlée au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Botswana.

1 pages.

Le Symbole des apôtres en langue ndébélé UMvumukholo wabaphostoli

Ngiyakholwa kuNkulunkulu
uYise uMninimandla wonke,
uMdali wezulu lomhlaba,
lakuJesu Kristu iNdodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu;
owemulwa ngamandla kaMoya oNgcwele,
wazalwa liVirigo uMariya.
Wahlutshwa ekubuseni kukaPhonsiyo Philathu,
wabethelwa esiphambanweni,
wafa, wangcwatshwa, wehla waya kwabafileyo.
Ngelanga lesithathu wabuya wavuka ekufeni,
wenyuka waya ezulwini.
Uhlezi esandleni sokunene sikaYise
lapho azavela khona,
ezothetha amacala abaphilayo labafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele;
iBandla eliNgcwele eliKhatholika;
ukumanyana kwabangcwele,
ukuthethelelwa kwezono,
ukuvuka komzimba ekufeni,
lokuphila okulaphakade. Amen.