Ce document contient le Symbole des apôtres en langue tumbuka parlée au Malawi, en Tanzanie et en Zambie.

1 pages.

Le Symbole des apôtres en langue tumbuka Mazgu gha Chipulikano

Nkhupulikana na Chiuta Dada wa nkhongono zose, mulengi wa kuchanya na pasi.

Nkhupulikana na Yesu Khristu, mwana wake kananda, Fumu yithu; uyo Mariya mwali wakulangwa wakati wima na Mzimu Mtuba wakam’baba; wakasuzgika na Pontio Pilato, wakapayikika, wakafwa, wakasungika, wakikhira ku bakufwa; wakawuka ku bakufwa ghakati gharutapo mazuwa ghatatu; wakukwerera kuchanya; wakukhala ku woko la maryero la Chiuta Dada wa nkhongono zose; kwenekuko wati wafumenge, pakwiza keruzga bamoyo na bakufwa.

Nkhupulikana na Mzimu Mtuwa; na Eklezia lituwa la wose, na wenena-wene wa watuwa; na kugowokereka kwa zakwananga; na kuwuka kwa thupi; na umoyo wa muyirayira.